Περιεχόμενο της ειδοποίησης

8. Η ειδοποίηση που εκδίδεται, δυνάμει του άρθρου 5-

(α) Καθορίζει το αδίκημα το οποίο φέρεται ότι έχει διαπραχθεί κατά παράβαση συγκεκριμένης διάταξης νόμου ή κανονισμού.

(β) Παρέχει σε συντομία κάθε στοιχείο του αδικήματος που κρίνεται αναγκαίο για να δικαιολογηθεί ο προβαλλόμενος ισχυρισμός.

(γ) Εκθέτει την περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 6, δε θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα.

(δ) Παραθέτει το ποσό του εξώδικου προστίμου και αναφέρει ότι, αν το ποσό αυτό δεν πληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αυξάνεται κατά το ήμισυ.

(ε) Παραθέτει τη διεύθυνση όπου το πρόστιμο δύναται να πληρωθεί.

(στ) Παραθέτει τους βαθμούς ποινής στην περίπτωση όπου το αδίκημα είναι μεταξύ εκείνων που η εξώδικη ρύθμιση επιτρέπεται μόνο με την επιβολή βαθμών και εξώδικου προστίμου, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία που η εν λόγω ρύθμιση απαιτεί σύμφωνα με τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι (Αρ. 3) του 2000.