Σημείωση
5 του Ν. 44(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 44(Ι)/2016

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 44(Ι)/2016] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017.