Σημείωση
7 του Ν. 141(Ι)/2006Μεταβατική διάταξη

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου που αφορούν την εκλογή για την ανάδειξη των μελών των σχολικών εφορειών, η θητεία των μελών των υφιστάμενων σχολικών εφορειών παρατείνεται μέχρι την έναρξη της θητείας των νέων σχολικών εφορειών.