Σημείωση
11 του Ν.70(Ι)/2005Κατάργηση του Πίνακα του βασικού νόμου

Ο Πίνακας του βασικού νόμου καταργείται.