Σημείωση
3 του Ν.16(I)/2003Έναρξη Ισχύος του Ν.16(Ι)/2003

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 16(I)/2003] λογίζεται αρξάμενη την 1η Ιανουαρίου 2003.