Σημείωση
6 του Ν.141(Ι)/2006Κατάργηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου

Το άρθρο 21 του βασικού νόμου καταργείται.