Σημείωση
3 του Ν.33(I)/2001Ειδική διάταξη

3.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Κανονισμών 18 και 29 των περί Προσφορών του Δημοσίου (Γενικών) Κανονισμών του 1999, στην περίπτωση των εργασιών για βελτιώσεις/ επεκτάσεις του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Με το άνοιγμα των προσφορών και την παραλαβή τους από την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της διορίζει τετραμελή τουλάχιστον επιτροπή για αξιολόγηση των προσφορών, η οποία συνίσταται από τον ανώτερο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου που υπηρετεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος ως εκ της θέσεώς του προεδρεύει αυτής, καθώς και τρία άλλα μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου·

(β) η προμήθεια των υπηρεσιών συμβούλων μπορεί να γίνει με διαγωνισμό, για την υποβολή από τους προσφοροδότες τεχνικών προτάσεων. Οι τεχνικές αυτές προτάσεις αξιολογούνται από εξαμελή επιτροπή, η οποία συνίσταται από τον ανώτερο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου που υπηρετεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος προεδρεύει αυτής, καθώς και πέντε άλλα μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, και επιλέγεται η καλύτερη, η οποία πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές.

(2) Για την υλοποίηση των εργασιών για τις βελτιώσεις/ επεκτάσεις στο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Βουλή των Αντιπροσώπων, με απόφασή της, διορίζει 'Καθοδηγητική Επιτροπή', της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Βουλής, ως εκ της θέσεώς του, και στην οποία συμμετέχουν ανά ένας εκπρόσωπος κάθε κοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, και η οποία έχει αρμοδιότητα να παρέχει καθοδήγηση στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σε θέματα πολιτικής, για την υλοποίηση των πιο πάνω εργασιών.