Σημείωση
70 του Ν.101(Ι)/2003Έναρξη Ισχύος του Ν.101(Ι)/2003

69.-(1) Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.101(Ι)/2003] τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)  Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος σχετικά με διάφορες διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.101(Ι)/2003].