Άδεια απουσίας από την εργασία για προγεννητικές εξετάσεις

5Α. Μισθωτή, η οποία έχει δικαίωμα σε άδεια μητρότητας σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, δικαιούται σε άδεια απουσίας από την εργασία της, χωρίς απώλεια αποδοχών, για να υποβληθεί σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η μισθωτή προσκόμισει σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό· και

(β) η μισθωτή δώσει έγκαιρη προειδοποίηση στον εργοδότη της.