Ασφάλεια στον τόπο εργασίας

6. Η προστασία της ασφάλειας και υγείας των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργοδοτουμένων διασφαλίζεται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται με βάση τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 έως 2002.