Ασφάλεια στον τόπο εργασίας

6.-(1) Απαγορεύεται η απασχόληση των εγκύων σε εργασίες που χαρακτηρίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως επικίνδυνες για την υγιεινή εξέλιξη της εγκυμοσύνης. Η απαγόρευση αυτή θα ισχύει για τόση περίοδο ως ήθελε καθορισθεί στους εν λόγω Κανονισμούς, αλλά δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες μετά τον τοκετό.

(2) Γυναίκα απασχολούμενη σε εργασία που χαρακτηρίζεται επικίνδυνη ως ανωτέρω, έχει το δικαίωμα, μετά τη βεβαίωση της εγκυμοσύνης της με πιστοποιητικό εγγεγραμμένου ιατρού, να μετατεθεί σε άλλη μη επιβλαβή εργασία, χωρίς να μειωθούν οι απολαβές της.