Άδεια μητρότητας στις περιπτώσεις χρήσης παρένθετης μητρότητας

3Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και του άρθρου 3Β, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και στην περίπτωση μισθωτής που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας, δυνάμει των διατάξεων του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου.

(2) Ειδικότερα, σε περίπτωση απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητρότητας εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Νόμου:

(α) Των εδαφίων (1), (2), (3Α), (4), (5Α) και (6) του άρθρου 3:

Νοείται ότι η άδεια μητρότητας είκοσι δύο (22) εβδομάδων ή είκοσι έξι (26) εβδομάδων, ανάλογα με την περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3, στην περίπτωση της μητέρας που κάνει χρήση παρένθετης μητρότητας, ξεκινά δύο (2) εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού ή την εβδομάδα του τοκετού, κατ’ επιλογή της ιδίας∙

(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4:

Νοείται ότι η απαγόρευση τερματισμού απασχόλησης που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 ισχύει νοουμένου ότι η μισθωτή παρουσιάσει στον εργοδότη της διάταγμα δικαστηρίου για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητρότητας, δυνάμει των διατάξεων του περί της Εφαρμογής της Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου, καθώς και ιατρική βεβαίωση από εγγεγραμμένο ιατρό για την έναρξη της εγκυμοσύνης∙ και

(γ) των άρθρων 4Β, 5, 5Α και 7.