Εξαιρέσεις στην άδεια μητρότητας της παρένθετης μητέρας

3Β.-(1) Τα εδάφια (3Α) και (5Α) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της παρένθετης μητέρας.