Απαγόρευση τερματισμού απασχολήσεως

4. Απαγορεύεται σε εργοδότη να δίδει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης σε μισθωτή κατά τη χρονική περίοδο που αρχίζει από τη στιγμή που η μισθωτή θα του γνωστοποιήσει με πιστοποιητικό εγγεγραμμένο ιατρού την εγκυμοσύνη της ή θα του παρουσιάσει βεβαίωση του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ότι προτίθεται να αναλάβει τη φροντίδα παιδιού για σκοπούς υιοθεσίας με βάση τον περί Υιοθεσίας Νόμο του 1995 ή με βάση τον περί Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών και για τη Συνεργασία Αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία (Κυρωτικό) Νόμο του 1994 και που λήγει μετά την παρέλευση τριών μηνών από το τέλος της περιόδου της άδειας μητρότητας, ή προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης η οποία εκπνέει κατά τη διάρκεια της πιο πάνω αναφερόμενης περιόδου:

Νοείται ότι εργοδότης δε θεωρείται ότι εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν η μισθωτή είναι ένοχη σοβαρού παραπτώματος ή συμπεριφοράς η οποία δικαιολογεί τη ρήξη της σχέσης εργοδότησης

(β) αν η σχετική επιχείρηση έπαυσε να λειτουργεί και

(γ) αν η περίοδος διάρκειας της σύμβασης εργασίας έχει λήξει.