Αρμόδιο Δικαστήριο

7Α. Αρμοδιότητα για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από τον παρόντα Νόμο έχει το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.