Διορισμός Επιθεωρητών

8. Ο Υπουργός δύναται να ορίσει λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως υπεύθυνο για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και επιθεωρητές για τη διεξαγωγή των αναγκαίων επιθεωρήσεων.