Διασφάλιση δικαιωμάτων

7. Η άδεια μητρότητας δεν επηρεάζει την αρχαιότητα της μισθωτής ή το δικαίωμα της σε προαγωγή ή την επάνοδο της στην εργασία την οποία ασκούσε πριν από την άδεια μητρότητας ή σε άλλη παρόμοιας φύσεως εργασία με το ίδιο ύψος αποδοχών.