Καταργήσεις

28. Οι πιο κάτω διατάξεις του περί Τηλεγράφων Νόμου καταργούνται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου:

(α) Οι λέξεις “ή θα παρακολουθηθεί (intercepted)” (7η γραμμή) και “ή θα αποκαλυφθεί στον κυβερνήτη ή σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο προσδιοριζόμενο κατ’ όνομα ή αξίωμα στο διάταγμα” (8η και 9η γραμμή) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 60

(β) η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 60

(γ) η παράγραφος (γ) του άρθρου 160

(δ) οι λέξεις “παρακολουθεί (intercepts)” (4η γραμμή) και “ή αποκαλύπτει το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε τμήμα του περιεχόμενου οποιουδήποτε μηνύματος σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο μη δικαιούμενο να λάβει τούτο” (5η, 6η και 7η γραμμή) της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 21.