Σημείωση
29(γ) του Ν.33(I)/2011Σημείωση Συντάκτη

Στο άρθρο 29(γ) του τροποποιητικού Ν.33(I)/2011, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 53 του βασικού νόμου, μετά την τροποποίηση παραμένει η φράση "τον δύο χρόνια" και αλλάχτηκε ως εξής: "τα δύο χρόνια" για συντακτικούς λόγους.