Σημείωση
33 του Ν.33(1)/2011Μεταβατική διάταξη

Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμοί του 1997 θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 38 του βασικού νόμου και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.33(I)/2011].