Σημείωση
8 του Ν.116(Ι)/99Μεταβατική διάταξη

8 του Ν.116(Ι)/99. Για το ακαδημαϊκό έτος 1998/99 η φράση “αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού” που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 δε θα τυγχάνει εφαρμογής, ούτως ώστε στον όρο “φοιτητής” να περιληφθούν όλοι οι φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, νοουμένου ότι θα υποβάλουν αίτηση για παροχή ειδικής χορηγίας σύμφωνα με το άρθρο 4 το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.