Σημείωση
7 του Ν.90(I)/2006΄Εναρξη της ισχύος του N.90(I)/2006

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.90(I)/2006] θεωρείται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2005, με εξαίρεση την παράγραφο (γ) του άρθρου 2, της οποίας η ισχύς θεωρείται ότι αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2004 .