Σημείωση
5(2) του Ν.137(I)/2007Έναρξη ισχύος του Ν.137(I)/2007

Τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.137(Ι)/2007] του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου 2008.