Σημείωση
14 του Ν.188(Ι)/2011Κατάργηση

Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.188(I)/2011] ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμος καταργείται.