Σημείωση
5(1) του Ν.137(I)/2007Έναρξη της ισχύος του Ν.137(I)/2007

Τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.137Ι)/2007], λογίζεται ότι τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2007.