Σημείωση
5 του Ν.166(I)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.166(Ι)/2002

(1) Τηρουμένης της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.166(I)/2002], οι διατάξεις του άρθρου 2 και των παραγράφων (α) και (γ) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.166(I)/2002] τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2002.

(2) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 166(I)/2002] θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Σεπτεμβρίου 2000.

(3) Τηρουμένης της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.166(I)/2002], οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.166(Ι)/2002] τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2002.