Σημείωση
3 του Ν.34(Ι)/2000Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

3 του Ν.34(Ι)/2000. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2000.