Σημείωση
3 του Ν.26(Ι)/2009 Έναρξη της ισχύος του Ν.26(Ι)/2009

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.26(I)/2009] λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009.