Σημείωση
3 του Ν.166(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.166(I)/2002

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.166(I)/2002] θεωρείται ότι άρχισε την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2002.