Σημείωση
6(1) του Ν.166(I)/2002Μεταβατική διάταξη

(1) Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 για την περίπτωση φοιτητή που φοιτά σε μονοετή ή διετή κλάδο αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε μονοετή ή διετή εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο σπουδών θα παραχωρείται το ήμισυ της ειδικής χορηγίας, η οποία από την 1η Σεπτεμβρίου 2002 θα παραχωρείται δυνάμει των υπό των άρθρων 2 και 3(α) του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.166(Ι)/2002] επιφερόμενων τροποποιήσεων.

(2) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 6 του βασικού νόμου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον παρόντα Νόμο, για το ημερολογιακό έτος 2002, θα παραχωρηθεί κατά το μήνα Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το ήμισυ της αναφερόμενης στο άρθρο αυτό ειδικής χορηγίας.