Σημείωση
4 του Ν.152(Ι)/99Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

4 του Ν.152(Ι)/99. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 1999.