Σημείωση
6 του Ν.103(I)/2001Έναρξη Ισχύος του Ν.103(I)/2001

6. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.103(I)/2001] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2000, εκτός το άρθρο 3, που τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2000.