Σημείωση
7 του Ν.116(Ι)/99Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

7 του Ν.116(Ι)/99.-

(1) Η ισχύς του όρου “φοιτητής”, όπως αυτός ερμηνεύεται στο άρθρο 2, θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Σεπτεμβρίου 1998.

(2) Η ισχύς των όρων “ειδική χορηγία” και “μόνιμος κάτοικος”, όπως αυτοί ερμηνεύονται στο άρθρο 2 και αναφέρονται στα άρθρα 4 και 7, όπως τροποποιήθηκαν από τον περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικό) Νόμο του 1999, τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 1999.