Σημείωση
4 του Ν.193(Ι)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν. 193(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 193(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.