Σημείωση
2 του Ν.10(Ι)/99Ειδικές διατάξεις

2 του Ν.10(Ι)/99.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του βασικού νόμου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2001, το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης είναι πενταμελές και αποτελείται από τα πέντε υφιστάμενα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ. 44.914 και ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 1996:

Νοείται ότι χηρεία σε θέση στο Συμβούλιο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων του, νοουμένου ότι τα μέλη του σε καμιά περίπτωση δεν είναι λιγότερα από τρία.

(2) Σε περίπτωση που τα μέλη του Συμβουλίου καθίστανται λιγότερα από τρία, ένεκα θανάτου ή παραίτησης ενός ή περισσότερων από τα υφιστάμενα μέλη που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή ένεκα άρνησης οποιουδήποτε μέλους να συνεχίσει ως μέλος του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει σε αντικατάσταση όσων μελών υπολείπονται ώστε το Συμβούλιο να καταστεί πενταμελές:

Νοείται ότι η αντικατάσταση γίνεται για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο (4).

(3) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Υπουργού.

(4) Η θητεία των μελών που απαρτίζουν το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης εκπνέει την ημερομηνία κατά την οποία θα εξέπνεε η θητεία του διορισθέντος την 3η Οκτωβρίου 1996 Συμβουλίου.

(5) Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης υπάρχει απαρτία όταν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

(6) Η εξέταση των αιτήσεων για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση που εκκρεμούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου θα συνεχιστεί και θα αποπερατωθεί από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (6), σε περίπτωση που, πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, είχε υποβληθεί από Ομάδα Αξιολόγησης- Πιστοποίησης τελική εισήγηση, το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) προβαίνει στην εξ υπαρχής μελέτη της.