Σημείωση
2 του Ν.67(Ι)/97Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου

2 του Ν.67(Ι)/97.Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το πιο κάτω εδάφιο, του οποίου η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της θητείας της υφιστάμενης, κατά την ψήφιση του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1997, Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκε σύμφωνα με εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου.