Διορισμός Συμβουλίου Αποφυλάκισης επ’ Αδεία

14. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει για περίοδο τριών ετών Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία αποτελούμενο από πέντε μέλη όπως καθορίζεται στο εδάφιο (2), με καθήκον και εξουσία να εξετάζει και να αποφασίζει, με τον τρόπο και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, επί αιτημάτων κρατουμένων σύμφωνα με τα άρθρα 14Α και 14Β, για την υπό όρους αποφυλάκισή τους επ’ αδεία για συνέχιση της έκτισης της ποινής τους για το εναπομένον μέρος αυτής εκτός των Φυλακών και να ασκεί κάθε άλλη εξουσία που του παρέχεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2)  Ως μέλη του Συμβουλίου Αποφυλάκισης διορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1) άτομα εγνωσμένου κύρους και ήθους από τα οποία ένα μέλος είναι πρώην δικαστής με πολυετή πείρα στο ποινικό δίκαιο, ένα μέλος είναι νομικός και τα υπόλοιπα τρία μέλη κατέχουν προσόντα σε σχετικές με το θέμα ειδικότητες, όπως η Δικανική Ψυχιατρική, η Δικανική Ψυχολογία, η Ψυχιατρική, η Ψυχολογία, η Εγκληματολογία, η Κοινωνιολογία και η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού.

(3)  Ένα από τα μέλη διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρος του Συμβουλίου Αποφυλάκισης και ένα άλλο από τα μέλη εκλέγεται από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης ως αντιπρόεδρός του.

(4) Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Αποφυλάκισης δίδουν διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι θα εκτελούν πιστά τα καθήκοντά τους.