Σημείωση
4 του Ν.132(I)/2003΄Εναρξη της ισχύος του Ν.132(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.132(I)/2003] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.