Σημείωση
4 του Ν. 187(Ι)/2014Έναρξη της ισχύος του Ν. 187(Ι)/2014

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ. δηλαδή ο Ν. 187(Ι)/2014] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2015.