Σημείωση
12(1) του Ν.61(I)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.61(I)/2002

Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.61(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Γενικών Κανονισμών του 2002, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(1) και (2) των εν λόγω Κανονισμών.