Σημείωση
7 του Ν.32(Ι)/2010Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής η Βουλή συνέχισε την αρίθμηση στον πίνακα με τον αριθμό 26 αντί με το 16.