Σημείωση
12(2) του Ν.61(I)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.61(I)/2002

Το άρθρο 9 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.61(I)/2002] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του έτους 2003.