Σημείωση
3 του Ν.60(Ι)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν.60(I)/2011

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.60(I)/2011] τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.