Σημείωση
13 του Ν.40(Ι)/2001

Με την εξαίρεση του άρθρου 11, το οποίο τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Σημείωση
13 του Ν.40(Ι)/2001

Με την εξαίρεση του άρθρου 11, το οποίο τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας