ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρα 23Α και 23Β)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Κοινοτική Απόφαση η οποία θεσπίζεται δυνάμει του ΄Αρθρου 53 ή/και 54 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, στην έκταση που αυτή η Κοινοτική Απόφαση ρυθμίζει τρόφιμα.

2. Κοινοτική Απόφαση η οποία θεσπίζεται δυνάμει του ΄Αρθρου 8(6) του Κοινοτικού Κανονισμού με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

3. Κοινοτική Απόφαση η οποία θεσπίζεται δυνάμει του ΄Αρθρου 10 της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 για την υγιεινή των τροφίμων, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.