Διόρθωση λαθών

17Α.-(1) Επιφυλασσομένων των προνοιών του περί του Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηρίου έχει εξουσία, σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με κανονισμούς, να προβαίνει σε διόρθωση λαθών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών ή σε οποιοδήποτε βιβλίο, ηλεκτρονική καταχώριση, πιστοποιητικό ή μερίδα ή λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηρίου έχει εξουσία να απαγορεύει τη μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση κινητών αξιών, των οποίων η καταχώριση είναι ενδεχόμενο να τροποποιηθεί, διορθωθεί ή ακυρωθεί.

(3) Η άσκηση ή μη άσκηση των δυνάμει του παρόντος άρθρου εξουσιών, εφ΄ όσον αυτή γίνεται καλή τη πίστει, σε καμιά περίπτωση δε δύναται να δημιουργήσει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε επηρεαζόμενου προσώπου.