Διόρθωση λαθών

17Α.-(1)  Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 111 του περί Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που αφορά εξουσία διόρθωσης μητρώου εκδότη, ο Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηρίου έχει εξουσία, σύμφωνα με καθορισμένη σε Κανονισμούς διαδικασία, να προβαίνει σε διόρθωση λαθών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο ή σε οποιοδήποτε βιβλίο, ηλεκτρονική καταχώριση, πιστοποιητικό ή κατάσταση του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηρίου έχει εξουσία να απαγορεύει τη μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση κινητών αξιών, των οποίων η καταχώριση είναι ενδεχόμενο να τροποποιηθεί, διορθωθεί ή ακυρωθεί.

(3) Η άσκηση ή μη άσκηση των δυνάμει του παρόντος άρθρου εξουσιών, εφ΄ όσον αυτή γίνεται καλή τη πίστει, σε καμιά περίπτωση δε δύναται να δημιουργήσει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε επηρεαζόμενου προσώπου.