Υπoχρέωση εκδότη πρoς συvδρoμή

11. (1).Κάθε εκδότης, του οποίου οι κινητές αξίες καταχωρίζονται στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, έχει υποχρέωση να παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή ως ήθελε ζητηθεί από το Χρηματιστήριο, με σκοπό την ορθή και ακριβή καταχώριση των αξιών.

(2) Ο εκδότης έχει ευθύνη για την ορθότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών  έδωσε και για οποιεσδήποτε πληροφορίες  δίδει στο μέλλον, σχετικά με τις εισηγμένες κινητές αξίες στο Κεντρικό Μητρώο Αξιών και έχει υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως το Χρηματιστήριο για περιπτώσεις λαθών ή παραλείψεων.

(3) Ο εκδότης έχει υποχρέωση να αποζημιώνει το Χρηματιστήριο ή οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει ή υποχρεωθεί αυτό να πληρώσει λόγω λαθών και/ή παραλείψεων του εκδότη κατά την εκπλήρωση των δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) ευθυνών αυτού.