Υπoχρέωση εκδότη πρoς συvδρoμή

11. Κάθε εκδότης τoυ oπoίoυ κιvητές αξίες καταχωρίζovται στo Κεvτρικό Απoθετήριo και Κεvτρικό Μητρώo Αξιώv, έχει υπoχρέωση vα παρέχει πρoς τo Χρηματιστήριo κάθε αvαγκαία πρoς τoύτo συvδρoμή, με σκοπό την ορθή και ακριβή καταχώριση των αξιών κατά τα oριζόμεvα με απόφαση τoυ Συμβoυλίoυ πoυ εκδίδεται κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 24 τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(2) Ο εκδότης έχει ευθύνη για την ορθότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών  έδωσε και για οποιεσδήποτε πληροφορίες  δίδει στο μέλλον, σχετικά με τις εισηγμένες κινητές αξίες στο Κεντρικό Μητρώο Αξιών και έχει υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως το Χρηματιστήριο για περιπτώσεις λαθών ή παραλείψεων.

(3) Ο εκδότης έχει υποχρέωση να αποζημιώνει το Χρηματιστήριο ή οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει ή υποχρεωθεί αυτό να πληρώσει λόγω λαθών και/ή παραλείψεων του εκδότη κατά την εκπλήρωση των δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) ευθυνών αυτού.