Εξουσία εισόδου και επιθεώρησης Κέντρων

8.-(1) Κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή μπορεί να εισέρχεται σε οποιοδήποτε Κέντρο ή σε οποιοδήποτε υποστατικό το οποίο το πρόσωπο αυτό έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ως Κέντρο και να επιθεωρεί το κέντρο ή το υποστατικό, το προσωπικό, τα παιδιά, τις διευθετήσεις που υπάρχουν για τη φροντίδα, την προστασία, την απασχόληση, την ψυχαγωγία, τη μέριμνα και την ευημερία τους, καθώς και οποιαδήποτε μητρώα τηρούνται σε σχέση με το Κέντρο ή το υποστατικό.

(2) Αν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), πρόσωπο δεν επιτραπεί η είσοδος σε οποιοδήποτε Κέντρο ή σε οποιοδήποτε υποστατικό, το οποίο το πρόσωπο αυτό έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ως Κέντρο, το πρόσωπο αυτό μπορεί να αποταθεί στο Δικαστήριο το οποίο αν ύστερα από ένορκη μαρτυρία ικανοποιηθεί ότι δεν του έχει επιτραπεί η είσοδος στο Κέντρο ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι το υποστατικό χρησιμοποιείται ως Κέντρο, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να εκδώσει ένταλμα που να εξουσιοδοτεί τον αιτητή να εισέλθει στο υποστατικό και να διενεργήσει την επιθεώρηση όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(3) Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να ασκήσει οποιαδήποτε εξουσία εισόδου ή επιθεώρησης που του χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, οφείλει, αν του ζητηθεί, να παρουσιάσει έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί την εξουσία του.

(4) Κάθε πρόσωπο, το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει ή αποπειράται να εμποδίσει την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του θα υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 10.